“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ให้สิทธิ์ ผู้ที่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อ กกพ. และได้มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาทั้งสิ้น 118 ราย

โดย กกพ. ได้พิจารณาแล้วมีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 74 ราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาร่วมกับผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคก่อนหน้านี้ 95 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวมทั้งหมด 169 ราย ต่อไป โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนของการอุทธรณ์ ประกอบด้วย


1.บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด
2.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนข่วงเปา จำกัด
3.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนพานไผ่งาม จำกัด
4.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนสงขลา (โครงการ 1) จำกัด
5.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยะลา (โครงการ 1) จำกัด
6.บริษัท ยะลาวัลเล่ย์ คอมมูนิตี้ จำกัด
7.บริษัท สหัสขันธ์ ไบโอแมสเพาเวอร์ 2021 จำกัด
8.บริษัท เอ็น.อี. พาวเวอร์ จำกัด
9.บริษัท ห้วยผึ้ง ไบโอแมสเพาเวอร์ 2021 จำกัด
10.บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
11.บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
12.บริษัท เก่าขาม เพาเวอร์ จำกัด
13.บริษัท กันทรารมย์ เพาเวอร์ จำกัด
14.บริษัท อุบลไบโอเอ็นเนอร์จี้พลัส จำกัด
15.บริษัท ปรางค์กู่ เพาเวอร์ จำกัด
16.บริษัท อุทุมพรพิสัย เพาเวอร์ จำกัด
17.บริษัท ศรีรัตนะ เพาเวอร์ จำกัด
18.บริษัท โซง เพาเวอร์ จำกัด
19.บริษัท โดมประดิษฐ์ เพาเวอร์ จำกัด
20.บริษัท สกลนคร เพาเวอร์ จำกัด
21.บริษัท กุดรัง เพาเวอร์ จำกัด
22.บริษัท วังโป่ง กรีน จำกัด
23.บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด
24.บริษัท ขุนตัดหวาย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
25.บริษัท ตากใบ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
26.บริษัท โคกมือบา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
27.บริษัท บอฆอ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
28.บริษัท หนองย่างทอย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
29.บริษัท หนองย่างทอย ไบโอแมส จำกัด
30.บริษัท กุสุมาลย์ เพาเวอร์ จำกัด
31.บริษัท ยางชุมน้อย เพาเวอร์ จำกัด
32.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนลำสนธิ จำกัด
33.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนลานสัก จำกัด
34.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 3 จำกัด
35.บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 5 จำกัด
36.บริษัท กรีน ยูทิลิตี้ เอเชีย จำกัด
37.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนป่าก่อดำ จำกัด
38.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนเวียงฝาง จำกัด
39.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนเทิง จำกัด
40.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนเวียงเทิงไผ่งาม จำกัด
41 .บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนเทิง จำกัด
42 .บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนเวียงเทิงไผ่งาม จำกัด
43.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนภัทรไบโอแก๊ส จำกัด
44.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนชัยบาดาล 1 จำกัด
45.บริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด
46.บริษัท ไบรท์ โกลด์ เพาเวอร์ กรีน จำกัด
47.บริษัท พลังงานพัฒนา จำกัด
48.บริษัท โคลเวอร์ กรีน 5 จำกัด
49.บริษัท เอ็นบีแอล2 จำกัด
50.บริษัท โคลเวอร์ กรีน 8 จำกัด
51.บริษัท พลังงานชุมชน โพนทอง จำกัด
52.บริษัท พลังงานชุมชน แม่สรวย จำกัด
53.บริษัท เอสจีซี พาวเวอร์ 1 จำกัด
54.บริษัท เอสจีซี พาวเวอร์ 7 จำกัด
55.บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแมส จำกัด
56.บริษัท บันนังสตาอะโกรเพาเวอร์ จำกัด
57.บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด
58.บริษัท ทีวายทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
59.บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 4 จำกัด
60.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนห้วยโจด ไทยโก้ จำกัด
61.บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
62.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนจุมพล ดับเบิ้ลวิทย์ จำกัด
63.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอุตสาหกรรมอุดรธานีบ้านกุดนาค้อตาดทอง จำกัด
64.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอุตสาหกรรมอุดรธานีบุ่งแก้ว จำกัด
65.บริษัท เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี (คลองทราย) จำกัด
66.บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเพลเลท จำกัด
67.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนโพนงาม ไทยโก้ จำกัด
68.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคูสันติสุข จำกัด
69.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบ้านนาสันติสุข จำกัด
70.บริษัท คอมมูนิตี้ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
71.บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด
72.บริษัท ไทยเซลลูโลสิกเอทานอล จำกัด
73.บริษัท ฝาง ธนา เทคโนโลยี จำกัด
74.บริษัท โกบอล โปรสเปคเตอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) กำหนดให้มีการเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และเสนอต่อ  กกพ. พิจารณาในวันที่ 22 กันยายน 2564  โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th